Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Ὅλη ἡ πεπτωκυῖα φύσις προσπίπτει ἐνώπιόν Σου μέ μίαν σπαρακτικήν κραυγήν: Κύριε, ἐλέησον!

Ὁ πόνος μας μαζεύει ὅλον τόν ἀνθρώπινον λόγον εἰς μίαν προσευχητικήν βοήν: Κύριε, ἐλέησον!

Ἐστραμμένοι πρός Σέ, εὑρίσκομεν ὅλην μας τήν ὕπαρξιν νά πλημμυρίζει ἀπ᾿ αὐτόν τόν ἀναστεναγμόν: Κύριε, ἐλέησον!

Τά δάκρυα ρέουν καί Σοῦ καταθέτουν ὅλην μας τήν ψυχήν μέσα εἰς αὐτάς τάς δύο λέξεις: Κύριε, ἐλέησον!

Subscribe to Email