Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου,

πνεῦμα ἀργίας,

περιεργείας,

φιλαρχίας

καί ἀργολογίας

μή μοι δῷς.

 

Πνεῦμα δέ σωφροσύνης,

ταπεινοφροσύνης,

ὑπομονῆς

καί ἀγάπης,

χάρισέ μοι τῷ σῷ δούλῳ.

 

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα,

καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ, εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Subscribe to Email