Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ὑπεραγία Θεοτόκε, «Πάντων τῶν Θλιβομένων ἡ Χαρά», ἐλέησον ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς. Ἔχεις τόν Υἱό Σου στό θρόνο τῆς Αἰωνίου Βασιλείας καί Σύ, Θεοτόκε, ἐπιστᾶσα˙ ὅλα τά βάσανά μας τά γνωρίζεις, τίποτα δέν σοῦ διαφεύγει. Σύ πάντοτε μεσιτεύεις στόν Χριστό, τόν Υἱό σου, ὑπέρ τῶν πιστῶν. Σύ ἀνακουφίζεις ἀπό τόν πόνο καί τή δυστυχία τούς θλιβομένους. Παναγία Παρθένε, μή παύσεις μέχρι τέλους νά πρεσβεύεις ὑπέρ τῆς σωτηρίας τοῦ γένους ἡμῶν. Ὁ Θεός Σέ ἀνέδειξε ἐνδοξοτέρα τῶν Σεραφείμ: «τάχυνον εἰς πρεσβείαν, Χαρά πάντων τῶν θλιβομένων!

Subscribe to Email