Τά χρόνια της ζωῆς μου λιγοστεύουν, Κύριε.

Μά μνήμη θανάτου δέν ἔχω.

Καθώς μέ ψευδαισθήσεις ἀρέσκομαι νά ζῶ.

Τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου τούτου˙

Καί τῶν αἰσθήσεων.

«Πρίν εἰς τέλος ἀπόλλυμαι, σῶσόν με».

π. Ἀνδρέας

Subscribe to Email