Κύριε, εἶμαι ἀσθενής. Ἐσύ τό γνωρίζεις.

Ἀναζητῶ μέ φόβο τίς ὁδούς πού ὁδηγοῦν σέ Σένα.

Μή μέ καταφρονήσεις˙ μή μέ ἐγκαταλείψεις

στήν πτώση μου.

 Ἔλα κοντά σέ μένα, τόν μηδαμινό,

ἀλλά διψασμένο γιά Σένα.

Σκήνωσε μέσα μου, καί ἐκπλήρωσε Σύ ὁ ἴδιος

μέσα μου τήν ἐντολή Σου.

Κάνε με δικό Σου στήν ἀσάλευτη ἀγάπη

στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.

Subscribe to Email