Ἁγίου Νεκταρίου

Ἀειπάρθενε, ἁγνή, ἐν ἀγκάλαις σου κρατεῖς,

τόν Δεσπότην τοῦ παντός, ὅς τά σύμπαντα κρατεῖ.

Βάτος ἄφλεκτος, ἁγνή, ἀνεδείχθης ἀληθῶς˙

τό γάρ θεῖον πῦρ σαφῶς κατεσκήνωσεν ἐν σοί.

Γαλουχεῖς μητροπρεπῶς τόν τροφέα τοῦ παντός,

καί τόν ἄχρονον Θεόν φέρεις κόρη ὡς Υἱόν.

Δέχεταί σε ὁ Θεός ὡς μητέρα ἐπί γῆς,

ἵνα σώσῃ ὡς Θεός καί θεώσῃ τόν Ἀδάμ.

 

Subscribe to Email