Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ. Διονυσίου

Ἅγιέ του Θεοῦ Νεκτάριε, δυνατέ στήν πίστιν καί ὑπόδειγμα τῆς ὑπομονῆς καί καρτερίας, τῆς ταπεινοφροσύνης καί ἀνεξικακίας, εὐλαβῶς τιμῶμεν τήν ἱεράν σου μνήμην καί παρακαλοῦμεν ἐσέ, πού ἀδίκως ἐσυκοφαντήθης καί δεινῶς ἐδοκιμάσθης ἀπό τούς διωγμούς καί τήν ἀποπομπήν σου ἐκ τοῦ κλίματος Ἀλεξανδρείας, ὄπως συγχωρήσης τούς προαπελθόντας διώκτας σου, ἡμᾶς δέ πάντας, νά περιφρουρήσης καί διαφυλάξης, ἀπό παντός κακοῦ καί ὀλισθήματος.

Πρέσβευε, Ἅγιέ του Θεοῦ, ὅπως Κύριος ὁ Σωτήρ καί Λυτρωτής ἡμῶν στηρίζει διά τῆς θείας Του δυνάμεως καί χάριτος, μικρούς καί μεγάλους, εἰς τήν Ὀρθόδοξον πίστιν. Νά χειραγωγῆ δέ τήν νεολαίαν μας καί νά χαρίζη πλούσια τά ἀγαθά Του στόν λαόν.

Ἅγιέ του Θεοῦ Νεκτάριε, Σύ πού τόσον εὐλαβῶς ἐλάτρευσες τήν Παρθένον Μαρίαν, τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, γενοῦ ταπεινός ἱκέτης Της, διά νά σκέπη καί περιφρουρεῖ τό Ἔθνος ἡμῶν καί φέρει σ’ ὅλο τόν κόσμον εἰρήνην, ὁμόνοιαν καί ἀγάπην, πρός δόξαν τοῦ Ὀνόματος τῆς Παναγίας Τριάδος. Ἀμήν.

 

 

 

Subscribe to Email