• Ἡ ἀνάμνηση τῶν εὐεργεσιῶν – τῆς ἀγάπης, τῆς ἐγγύτητος καί τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ – εἶναι ἡ ἀφετηρία τῆς ἐλπίδος καί τῆς πίστεως.

 

  • Ὅταν ἀκοῦς κάποιον νά λέγη, ἐγώ τέτοιος εἶμαι, καταλαβαίνεις ὅτι δέν τοῦ περνᾶ κἄν ἡ σκέψις νά ἀλλάξη.

 

  • Μήν ἐπιμένεις σέ κάτι πού ὁ ἄλλος δέν τό θέλει.
Subscribe to Email