Μεγάλου Βασιλείου

      Θά κατορθώσεις νά χαίρεσαι πάντοτε, ἄν ἡ ζωή σου εἶναι στραμμένη πρός τόν Θεό καί ἄν ἡ ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν σέ βοηθᾶ νά σηκώνεις ὅλα τά βάσανα αὐτῆς τῆς ζωῆς.

Subscribe to Email