Γέροντα Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτη

Ἡ εἰρήνη βγαίνει μέσα ἀπό τά σπλάγχνα τοῦ Θεοῦ καί προσφέρεται σέ μᾶς.

Ξεπερνᾶ πάντα νοῦν καί φρουρεῖ τίς καρδιές μας.

Εἶναι, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας, “πασῶν τῶν ἀρετῶν ὁμοῦ και φιλοσοφίας ἁπάσης καρπός”.

Ὅταν ἀποκτοῦμε τήν εἰρήνη, ἀποκτοῦμε ὅλα τά ἀγαθά καί δέν ἔχομε καμιά ἀνάγκη.

Γι’ αὐτό ἡ εἰρήνη ἀποτελεῖ τό μοναδικό καί τό πλέον ἀναγκαῖο στοιχεῖο τῆς θείας Λειτουργίας.

Τήν ἀρχαιότατη ἐποχή, ὅταν ἔμπαινε στήν ἐκκλησία ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ προϊστάμενος τῆς συνάξεως, χαιρετοῦσε τόν λαό λέγοντας “εἰρήνη πᾶσι”.

Θά μέ ρωτήσετε, σέ ποιούς τό ἔλεγε; Στούς τοίχους; Ὄχι, διότι τήν ἐποχή ἐκείνη πρῶτα συγκεντρωνόταν ὁ λαός, ἐπειδή ἤξερε ὅτι περιμένει τόν Θεό, καί μετά ἐρχόταν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ ἱερέας, ὁ ὁποῖος εἶναι τύπος τοῦ Χριστοῦ.

Μόλις ἔμπαινε, ἔδινε τήν εὐλογία, “εἰρήνη πᾶσι”.

Καί στήν Λειτουργία συχνά ἐπαναλάμβανε, “εἰρήνη πᾶσι”.

Ὅταν ἔφευγε, ἔλεγε πάλι: “Ἐν εἰρήνῃ ἀπέρχεσθε”. Δηλαδή πήρατε τήν εἰρήνη, τήν ἔχετε, φύγετε μέ αὐτήν.

Subscribe to Email