Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία

«Δέν ἐπιτρέπεται ὁ ἕνας Πνευματικός ν’ ἀλλάζει τόν κανόνα τοῦ ἄλλου Πνευματικοῦ».

«Νά μή διστάζετε, νά μήν ντρέπεστε ὅ,τι κι ἄν κάνατε. Τήν πιό μεγάλη ἁμαρτία ἔχει τήν ἐξουσία ὁ πνευματικός ἀπ’ τόν ἴδιο τό Δεσπότη Χριστό καί τούς Ἀποστόλους μέ τό πετραχηλάκι του νά τή συγχωρήσει».

«Νά μή γνωστοποιεῖ ὁ πιστός στούς ἀνθρώπους τήν ἐξομολόγησή του ἤ τή ζωή του ἤ τήν πνευματική του ἐργασία. Ὅλα νά γίνονται ἐν κρυπτῷ καί κατόπιν συμβουλῆς τοῦ πνευματικοῦ μόνον».

«Ὅ,τι συγχωρεῖ ὁ πνευματικός, τό συγχωρεῖ ταυτόχρονα κι ὁ Θεός στόν Οὐρανό, ὅ,τι δέ συγχωρήσει μένει ἀσυγχώρητο».

«Χωρίς τήν ψυχή μας καθαρή δέν ἔχουμε κανένα ὄφελος ἀπό τή Θεία Κοινωνία».

«...Κι ὁ πιό ἁμαρτωλός ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν γονατίσει στό θυσιαστήριο, ὅ,τι κι ἄν ζητήσει ἀπό τόν Θεό, ὁ Θεός θά τοῦ τό δώσει. Πόσο μᾶλλον ὅταν εἶναι εὐάρεστος στό Θεό...».

«Νά διώχνετε τούς κακούς λογισμούς, τίς φαντασίες πού φέρνει ὁ διάβολος. Νά μή τούς δίνετε σημασία, νά τά ρίχνετε πίσω».

 

 

Subscribe to Email