«Ἔχετε πίστιν Θεοῦ. Αἰτεῖτε καί δοθήσεται ὑμῖν. Αὐτή ἡ πίστη μέ βοηθάει καί μέ σώζει ἑβδομήντα χρόνια».

«Στήν Ἐκκλησία βρίσκουμε τήν ὑγεία, τήν παρηγοριά, τήν ἐλπίδα καί τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας».

«Καμιά προσευχή, παιδιά μου, δέν πάει χαμένη. Κι ἐμένα αὐτή ἡ προσευχή μέ κράτησε τόσα χρόνια».

«Πάντα ἡ προσευχή στηρίζει. Νά μή δειλιῶμεν, νά μή φοβώμεθα. Εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς καθ’ ἡμῶν».

«Πολύ νά προσέχουμε τί ζητᾶμε ἀπό τό Θεό στήν προσευχή μας, γιατί, παραδείγματος χάρη, δέν ξέρουμε, ὅταν τοῦ ζητήσουμε δοκιμασία καί μᾶς τή δώσει, ἄν θά τήν ἀντέξουμε».

«Ἡ στενοχώρια εἶναι ἡ πιό μεγάλη ἀρρώστια, νά τή διώχνετε».

«Ἄν εἴχαμε μόνο σῶμα, πολλά θά κάναμε. Μέσα ὅμως σ’ αὐτό τό θνητό σῶμα κατοικεῖ πνεῦμα ἀθάνατο. Γι’ αὐτό νά φροντίζουμε γιά τήν ψυχή μας, πού εἶναι πράγμα ἀθάνατο. Ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς πράγματος ἀθανάτου».

«Νά εἴμαστε πάντα κοντά στό Χριστό, διότι οὐκ οἴδατε τήν ἡμέραν, οὐδέ τήν ὥραν... Ἐκεῖνος ἔχει ὁρίσει καί τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα πού θά ’ρθεῖ νά μᾶς πάρει. Πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι».

 

 

Subscribe to Email