Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ

Η ψυχή του ιερέως ανα­πόφευκτα θα φθάσει πολλές φορές σε εξάντληση από τη θεωρία κάθε εί­δους παθη­μά­των αφενός, και αδι­κιών και εκβιασμών αφετέ­ρου. Ακριβώς οι ανά­ρμο­στες αυτές πρά­ξεις και σχεδόν όλες οι φαινομενικά παράλογες πράξεις των αν­θρώπων α­ποτελούν ένδειξη της πτώσεως του κόσμου μας.

Με επίμονη άσκηση­ ο­φεί­­λο­υμε να κρατήσουμε αμείωτη την έμπνευσή μας για τη λει­τουργι­κή προσευχή υ­πέρ όλης της ανθρωπότητας. Κάθε πάθος και κάθε κακοήθεια της α­μαρ­τίας, είτε σε μας τους ιδίους, είτε στους άλλους έξω από μας, αποτελούν το πε­ριεχόμενο της κα­θο­λι­κής αυτής προσευχής…

Η Λειτουργία, στην αιώνια πνευματική της πρα­γμα­τι­κό­τη­τα, είναι θυσία για τις αμαρτίες της αν­θρωπότητος.

Subscribe to Email