Μεγάλου Βασιλείου

Εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ νά διαφυλάξει μέ ζῆλο τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν εἰρήνῃ, ὥστε νά πραγματωθοῦν τά γραφόμενα στό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, ὅτι πολύς λαός πού πίστεψε ἔγινε μία καρδιά καί μία ψυχή.

Καί τοῦτο  σημαίνει: κανένας ἄς μήν ἐπιμείνει στή θέλησή του, παρά ὅλοι ἀπό κοινοῦ ἐν ἑνί Πνεύματι ἄς ἀποθέσουμε τό θέλημά μας στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶπε: “καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχί ἵνα ποιῶ τό θέλημα τό ἐμόν, ἀλλά τό θέλημα τοῦ πέμψαντός με”.

Εἶναι ξεκάθαρο  ἀπό αὐτό ὅτι γιά ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὁμόνοια κατά τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ὅταν τηρήσουμε αὐτό στήν πνευματική κοινότητά μας, τότε εἴμαστε ἀληθινά “σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους” καί μεταξύ μας ὑπάρχει ἡ ὑπέροχη συμφωνία καί ἡ μακάρια πνευματική συνένωση».

 

Subscribe to Email