Ἁγίου Παïσίου Ἁγιορείτου

Ἐάν δέν ἀποκτήσουμε ἐμεῖς πνευματικό πλοῦτο, γιά νά μποροῦμε νά συντηρούμαστε ἀπό τούς πνευματικούς τόκους, ὅταν θά ἐργαζόμαστε δωρεάν γιά τούς ἄλλους, θά εἴμαστε οἱ πιό δυστυχισμένοι καί ἀξιολύπητοι. Γι’ αὐτό νά μή τό θεωροῦμε σπατάλη χρόνου, ὅταν κάνουμε ἐργασία στόν ἑαυτό μας, εἴτε γιά λίγο χρονικό διάστημα εἴτε γιά πολύ εἴτε γιά πάντα, σ’ ὅλη τή ζωή μας, διότι ἡ μυστική ἐργασία ἔχει τήν ἰδιότητα νά κηρύττει μυστικά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μέσα στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

Subscribe to Email