Ἀνάθεσε στόν Κύριον τήν ἀσθένεια τῆς φύσεώς σου, ἀναγνωρίζοντας πλήρως τήν ἰδική σου ἀδυναμία, καί τότε θά λάβεις τό χάρισμα τῆς σωφροσύνης, χωρίς νά τό καταλάβεις.

Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

 

Subscribe to Email