Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

Οι άγιοι χριστοφόροι Απόστολοι είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας και οι κτίστορες της Εκκλησίας και οι Ευαγγελιστές της Εκκλησίας και η συνείδηση της Εκκλησίας.  Όλη τους η δραστηριότητα, που είναι θεανθρώπινη κατά πάντα και διά πάντα, πηγάζει από τον Κύριο Ιησού Χριστό ή καλύτερα: άπασα μεταδίδεται εκ του Πατρός, διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. 

Αυτή την θεάνθρωπη αποστολικότητα της Εκκλησίας του κόσμου η προσευχητική σκέψη της Εκκλησίας με άπειρους τρόπους αφηγείται και εξομολογείται.  Η φιλόχριστη συνείδηση της Εκκλησίας αναγγέλλει την χαρμόσυνη είδηση:  «Κύριε, συ του Παρακλήτου τη αίγλη, τους Αποστόλους εφώτισας, και φωστήρας τέθεικας τούτους, την οικουμένην καταυγάζοντας, τω νοητώ φωτισμώ, της γνώσεώς σου, Δέσποτα∙ διά τούτο προσκυνούμεν, την πολλήν σου αγαθότητα».

 

Subscribe to Email