Ἐπισκόπου Λήδρας Γέροντα Ἐπιφανίου

Μετά τήν ἀνάστασή του ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεός μας, γιά 40 μέρες παραμένει μαζί μέ τούς μαθητές του, συναλιζόμενος καί τελειοποιώντας αὐτούς διά διδασκαλίας, προαναγγέλλοντας σέ αὐτούς τήν ἔλευση τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τοῦ ἄλλου Παρακλήτου, πού θά μένει μαζί μέ αὐτούς εἰς τούς αἰῶνας. 

Τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα λαμβάνει χώρα ἕνα γεγονός πολύ σημαντικό γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Αὐτό τό γεγονός εἶναι ἡ Ἀνάληψη τῆς ἀναστημένης ἀνθρώπινης φύσης τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ μετά τοῦ Θεοῦ Πατρός συγκάθεδρος συνεδρία. Ἡ σημαντικότητα τοῦ γεγονότος δέν εἶναι ἁπλή ἀλλά πάρα πολύ σπουδαία, διότι διά τῆς Ἀναλήψεως τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πεπτωκώς τό πρότερον ἄνθρωπος καί ἀποστάτης τῆς θείας μεγαλειότητος, ἀποκαθίσταται ὄχι μόνο στήν πρώτη θέση ἀλλά σέ πολύ ἀνώτερη αὐτῆς.

Δόθηκε στόν ἄνθρωπο ἡ δυνατότητα νά παρίσταται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μετά παρρησίας, καί νά προσλαμβάνεται ὁ ἄνθρωπος ὡς τέκνον Θεοῦ καί υἱός Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κατά χάριν. Ὁ «βραχύ τι παρ᾽ Ἀγγέλους ἠλαττωμένος» ἄνθρωπος, ἀναβιβάζεται ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καί καθίσταται βασιλεύς, ἱερεύς καί ἀληθινός προσκυνητής καί λάτρης τοῦ Θεοῦ. Ἡ τοποθέτηση τοῦ ἀνθρώπου σέ αὐτήν τήν θέση τοῦ δίνει τήν δυνατότητα τῆς πρόσληψης καί τῆς ἀπόλαυσης τῆς θείας μακαριότητας. Ὁ ἄνθρωπος βλέπει, ζεῖ καί κοινωνεῖ τόν Θεόν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Subscribe to Email