• Ἡ μαρτυρία τῶν Ἀποστόλων, τῶν παλαιοτέρων καί συγχρόνων ἁγίων εἶναι ἀληθής γιά ὅσους ἔχουν τό ἴδιο ἅγιο Πνεῦμα μ’ ἐκείνους.
  • Τό Εὐαγγέλιο εἶναι τό χαρμόσυνο μήνυμα πού πῆρε ὁ Υἱός ἀπό τόν Πατέρα καί τό ἔδωσε στούς Μαθητές Του κι αὐτοί στήν Ἐκκλησία.
  • Ἡ κοινωνία μέ τό Θεό σημαίνει δόσιμο καρδιᾶς, ἀγώνα γιά κάθαρση, ἴσως ἰσόβια, ἀλλά σημασία ἔχει ν’ ἀγωνιζόμαστε.
  • Ὁ «κόσμος» εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς ἔξω ἀπό τό Θεό. Φανερώνει τή σφαίρα τῆς ζωῆς πού δέν δέχεται τό Θεό κι ἀντιτίθεται σ’ αὐτόν. Εἶναι ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας.

Παρμένα από ομιλίες του

Subscribe to Email