Γέροντα Τρύφωνας τοῦ Βάσον

     Ἄν ζοῦμε μέ τήν προσοχή μας ὅλη στραμμένη στά προβλήματα, τότε ἀστοχοῦμε. Ἄν ἐπικεντρωνόμαστε στά ἀρνητικά πού συμβαίνουν στή ζωή μας, ὅπως ὁ ἀγώνας μέ συγκεκριμένα ἁμαρτήματα, καί πάλι δέν ζοῦμε ἀντάξια τοῦ ἀληθινοῦ ἑαυτοῦ μας. Πολλοί θεραπευτές κρατοῦν τούς ἀσθενεῖς τους ἐξαρτημένους βάζοντάς τους τήν ταμπέλα συγκεκριμένης ψυχικῆς ἀσθένειας. Τά πολιτικά κόμματα παραμένουν στήν ἐξουσία ἐπιμένοντας στίς ἀρνητικές ἰδιότητες πού ἀποδίδουν στήν ἀντιπολίτευση. Οἱ θρησκεῖες συχνά κάνουν τό ἴδιο μέ τούς ὀπαδούς τους, καί τούς κρατοῦν ἀγκιστρωμένους σέ ἕνα ἀρνητικό σχῆμα πού ἀποθαρρύνει τήν πνευματική ἀνάπτυξη καί τήν πνευματική ἴαση.

     Οἱ κοινότητες πού θεμελιώνονται στόν φόβο κακοποιοῦν τούς ἀνθρώπους γιά νά τούς κρατοῦν σέ πειθαρχία, δέν τούς ἐπιτρέπουν νά ἐνηλικιωθοῦν πνευματικά ὥστε νά φθάσουν στό πλῆρες δυναμικό τους καί νά πραγματώσουν τόν ἀληθινό ἑαυτό τους. Τέτοιοι θεσμοί, θρησκευτικοί ἤ πολιτικοί, ἐμποδίζουν τόν ἄνθρωπο νά ἀνθίσει.

     Ὁ Θεός μας, μᾶς προσκαλεῖ νά ζήσουμε ὡς παιδιά Του καί νά ἀξιοποιήσουμε ὅλα τά δῶρα πού μᾶς ἔδωσε, τά ὁποῖα ὁδηγοῦν σέ πληρότητα ζωῆς. Ὁ φόβος ἔχει κατατροπωθεῖ γιά τούς χριστιανούς, ἀκριβῶς ἐπειδή ἔχουν Αὐτόν Πατέρα. Ἡ Ὀρθοδοξία ἐνθαρρύνει τόν λαό τοῦ Θεοῦ νά ζεῖ μέ πιστότητα στίς ἐντολές Του, ὄχι ἐπειδή θά ὑπάρξουν σοβαρές συνέπειες ἄν δέν τό κάνουμε, ἀλλά λόγω τῆς μεγάλης χαρᾶς πού εἰσπράττουμε ὅταν εἴμαστε σέ κοινωνία μέ τόν Πατέρα μας.

 

 

 

 

 

 

Subscribe to Email