• Τό θάμβος καί ἡ ἀπελπισία εἶναι τά δυό πρῶτα βήματα γιά τήν πορεία πρός τό Θεό.
  • Δέν ὑπάρχουν πραγματικοί ἄθεοι στήν ἐφηβική ἡλικία. Ὁ ἀθεϊσμός τους εἶναι σημασιολογικός – ἀπορρίπτουν μία σημασία τοῦ Θεοῦ ὅπως ἐμεῖς Τόν παρουσιάζομε. Δέν πρέπει νά τιμωροῦνται γιά τήν ἀθεΐα τους.
  • Ὁ χρυσούς κανόνας τῆς παιδαγωγικῆς: ὅ,τι ξέρει ὁ μαθητής τό λέει ὁ μαθητής κι ὅ,τι δέν ξέρει τό λέει ὁ δάσκαλος.
Subscribe to Email