• Πρίν τή δημιουργία δέν ὑπῆρχε τίποτα ἐκτός τοῦ Θεοῦ. Ἡ δημιουργία εἶναι ἤδη μία κένωση τοῦ Θεοῦ.
  • Ἡ ἐπιστήμη εἶναι γνώση. Κι ὅταν ἡ γνώση ἐφαρμόζεται λέγεται Τεχνολογία.
  • Γιά ν’ ἀφυπνισθεῖ ἡ συνείδηση πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά ἔλθει εἰς ἑαυτόν.
  • Ἡ Θρησκεία δέν εἶναι θέμα συζητήσεων ἀλλά βιώματος. Ἡ αὐθεντία εἶναι ἐξωτερικό φαινόμενο, ἡ ἀλήθεια πηγάζει ἐσωτερικά.
Subscribe to Email