• Ἡ ἀγάπη εἶναι πέρα ἀπό τίς ἀξίες, γιατί δέν ἔχει μέτρο. Εἶναι ὅπως τήν ἁγιότητα.
  • Ἡ εἰκόνα εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ.
  • Τήν Ἀλήθεια τήν προσεγγίζει μόνο ὁ «μετά πράξεως γινώσκων καί μετά γνώσεως πράττων».
  • Ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔχει ἀξία καί καθ’ ἑαυτήν κι ὡς τύπος.
Subscribe to Email