Ἀρχιμ. Παύλου Ἐγγλεζάκη

      «Ὅποιος, λέει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, μένει σταθερά ἑνωμένος μαζί του ὀφείλει νά ζεῖ ὅπως ἀκριβῶς ἔζησε ἐκεῖνος»: Κανείς δέν πειράστηκε καί ὑπόφερε περισσότερο ἀπό τόν Ἰησοῦ. Ἔζησε σάν τέλειος ἄνθρωπος, ἔχοντας ἀνθρώπινη θέληση καί ἀνθρώπινες ἀνάγκες. Γι’ αὐτό καί θά κρίνει Ἐκεῖνος κι ὄχι ὁ Πατέρας. Ὅσοι θέλουν νά μένουν, νά περιπατοῦν μέ τό Θεό, ὀφείλουν νά ἀκολουθήσουν τόν Ἰησοῦ, νά ζήσουν ὅπως Ἐκεῖνος ἔζησε.

Subscribe to Email