Αρχιμ. Παύλου Εγγλεζάκη

       Ὁ κάθε πιστός πρέπει νά μαρτυρεῖ εἴτε μέ τά λόγια (ἄν μπορεῖ) εἴτε μέ τή ζωή εἴτε μέ τή διακονία. Ἡ διακονία εἶναι μαρτυρία, σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου: «ἴνα ἴδωσι τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν Πατέραν ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοίς». Ἐάν διακονοῦμε χωρίς νά δίνουμε μαρτυρία Χριστοῦ, τό ἔργο μας εἶναι ἀνθρωπιστικό. Ἄν δέν τό κάνουμε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τό κάνουμε ὡς φιλάνθρωποι.  

       Ὁ ἀνθρωπιστής ἐλεεῖ ἀπό οἶκτο. Ὁ χριστιανός βλέπει τό συνάνθρωπό του σάν τό Χριστό. Ἐπειδή ἀγαπᾶ τό Χριστό γι’ αὐτό καί ἐλεεῖ τόν φτωχό, ἔστω κι ἄν τόν κοροϊδεύει ὁ φτωχός, ὅπως τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ ἐλεήμονος μέ τόν φτωχό πού τόν ἐκμεταλλεύετο κι ὁ ἅγιος εἶπε: «μήπως εἶναι ὁ Κύριός μου καί μέ δοκιμάζει». Ἡ ἀγάπη εἶναι ὑπέρβαση τῆς δικαιοσύνης.

Subscribe to Email