Μητροπολίτη Λεμεσού Γέροντα Αθανασίου

«Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω; » (Ψαλμ. 26,1). 

      Αυτό που χαρακτηρίζει όλους τους Αγίους, δεν είναι μόνο η πίστη τους αλλά κυρίως είναι η ανδρεία. Ήταν γενναίοι, ανδρείοι άνθρωποι, δεν φοβόντουσαν. Όλοι οι πατέρες είχαν το γνώρισμα της γενναίας ψυχής, ο οποίος καρπός δεν είναι φυσικός, είχαν την διαρκή χάρη μέσα στην καρδιά τους.
       Οι μάρτυρες ενοικούσαν ακόμα και την παιδική ή την γυναικεία φύση και ελάμβαναν ανδρεία, όπως επί παραδείγματι η Αγία Περπέτουα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ανέφερε η άνανδρος δειλία είναι γέννημα της ολιγοπιστίας γιατί ο άνθρωπος ο οποίος επικαλείται το όνομα του Θεού, αποκτά δύναμη και ενίσχυση, όχι γιατί ο ίδιος έχει φυσική δύναμη αλλά ο Θεός με την παρουσία Του στην καρδιά του, δίνει την δύναμη της θείας χάριτος. 

       Να έχουμε ειρήνη, απόλυτη γαλήνη, φυσική ηρεμία, μακαρία ελπίδα, απόλυτη χαρά και δεν φοβόμαστε τίποτα ούτε τον αντίχριστο, ούτε τα έσχατα, ούτε πολύ περισσότερο όλα αυτά που απειλούν την οικουμένη. Σίγουρα θλιβόμαστε, πάσχουμε και συμπάσχουμε αλλά προσευχόμαστε υπέρ της του κόσμου ζωής.

Subscribe to Email