Μητροπολίτη Κάλλιστου Ware

         Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι κάποιος νομικός ὀργανισμός πού διέπεται ἀπό ἕναν ἄκαμπτο νομικό κώδικα δικαίου, ἀλλά εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ κοινωνία τῆς Πεντηκοστῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ὡς «πρεσβευτές τοῦ Χριστοῦ», εἴτε ἐπίσκοποι εἴτε ἱερεῖς ἤ λαϊκοί, εἴμαστε ἐδῶ νά διακηρύξουμε στόν κόσμο τή γιορτή καί τή γενναιοδωρία τοῦ Σωτῆρος. Λαμβάνουμε ὡς πρότυπο τόν Ἰησοῦ μέ τόν Ζακχαῖο, μέ τή γυναίκα πού συνελήφθη νά μοιχεύει, μέ τή γυναίκα «πού ἦταν ἁμαρτωλή» καί ἔπλυνε τά πόδια Του μέ τά δάκρυά της. Σέ αὐτούς καί σέ ἀμέτρητους ἄλλους προσέφερε νέα ἐλπίδα, νέο ξεκίνημα, μία δεύτερη εὐκαιρία.

Subscribe to Email