Μοναχοῦ Μωϋσῆ Ἁγιορείτη

Εἶναι ἀλήθεια πώς στά χείλη τοῦ κάθε πο­νεμένου συχνά ἀνεβαίνει ἐκεῖνο τό γνωστό καί βαθύ «γιατί σ’ ἐμένα, Θεέ μου»; Στό ἀνθρώπινο αὐτό «γιατί» δέν νομίζουμε ὅτι ὑπάρχει μία εὔκολη καί γρήγορη ἀ­πάντηση. Ἡ ἀπάντηση θά ἔλθει πιό ἀργά ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἐσταυρωμένο Θεάνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος ἀξιώνε­ται νά συμμετέχει στόν σταυρό τοῦ Κυρίου. Μή νομί­ζετε ὅτι εἶναι κάτι μικρό αὐτό.

Μέσα ἀπό τόν πόνο οἱ προσευχές εἶναι σίγουρα πιό κατανυκτικές, πιό θερμές, πιό εὐπρόσδεκτες. Δί­νουν κατ’ ἀρχάς τή γαλήνη τῆς ὑπομονῆς στή δοκιμα­σία, λιγοστεύουν τήν ἀπαιτητικότητα, ταπεινώνουν ἀ­ληθινά, χαρίζουν τή χαρά τῆς ἐλπίδος καί τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς. Μέσα μας θά βροῦμε τόν Θεό. Ὅσο πιό γρήγορα τόν συναντήσουμε τόσο πιό γρήγορα θ’ ἀπελευθερωθοῦμε καί θά χαροῦμε ἀληθινά.

Subscribe to Email