Ιερομ. Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Τί νά ποῦμε σήμερα καί τί νά εὐχηθοῦμε;

Εὔχομαι μέσα ἀπ’ τήν καρδιά μου τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως πού ’ναι τόσο λαμπερό καί εἶναι ἀτελείωτο, αὐτό τό φῶς πού διαλύει ὅλα τά σκοτάδια καί πρό πάντων τά σκοτάδια τοῦ πονηροῦ, νά σᾶς διακατέχει σέ ὅλη σας τή ζωή. Γιατί ἅμα ἔχουμε αὐτό τό φῶς, θά παρουσιαστοῦμε στή Δευτέρα Παρουσία «ἐν φωτί», καί οἱ δαίμονες ὅλοι θά ἐξαφανιστοῦν. Τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως εἶναι τό δυνατώτερο φῶς τοῦ κόσμου πού ὑπάρχει· ὑπέρ τόν ἥλιον λάμπει, ὑπέρ τήν σελήνη. Δεν ὑπάρχει τίποτα τόσο πολύ φωτεινό. Εὔχομαι λοιπόν ἡ φωτεινότητα τοῦ ἀνεσπέρου αὐτοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως νά διακατέχει τις καρδιές ὅλων σας· κι ἐσεῖς εὐχηθεῖτε γιά μένα τόν ταπεινό.

Subscribe to Email