Μητροπολίτη Νιγηρίας Ἀλεξάνδρου

Μέ τή Σάρκωσή Του ὁ Χριστός προσκαλεῖ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα νά τόν ἀκολουθήσει. Στό ἔργο τῆς σωτηρίας, ἄνδρες καί γυναῖκες καλοῦνται νά γίνουν ἀπόστολοι, χωρίς νά γίνονται, βέβαια, φυσικά, φυλετικά ἤ ψυχολογικά ἀντίγραφά Του. Τό δημιουργικό χέρι τοῦ Θεοῦ μᾶς ἐγγυᾶται τήν μοναδικότητα τοῦ κάθε προσώπου πού ἀκριβῶς εἶναι ἡ σφραγίδα, τό σημάδι τοῦ Θείου σέ κάθε ἄνδρα καί σέ κάθε γυναίκα. Ἡ διαφορετικότητα εἶναι δεδομένη, εἶναι κομμάτι τῆς Δημιουργίας καί ὁ Θεός εἶδε «ὅτι εἶναι καλῶς λίαν» καί γι’ αὐτό ἐνσωματώνει τήν διαφορετικότητα στήν οἰκονομία τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου.

Μέ αὐτό τόν τρόπο θεωρῶ ὅτι ἡ αὐθεντική χριστιανική πίστη θά πρέπει νά τό ἀντιλαμβάνεται καί νά μήν κινεῖται νά τήν ἐξαλείψει. Ἡ διαφορετικότητα εἶναι ἕνα γεγονός πού δέν χωράει μείωση. Κάθε προσπάθεια νά τήν ἀλλάξουμε ἤ νά τήν ἀπορρίψουμε δίνει τόν τέλειο λόγο γιά τήν καταστροφή τοῦ προσώπου, τῆς φυλῆς ἤ τοῦ φύλου ἀπό τό διαφορετικό, τό κυρίαρχο ἄλλο. Καί κάθε προσπάθεια ἐπιβολῆς ὁμοιομορφίας ὁδηγεῖ στήν βεβήλωση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπως συνέβη στό παρελθόν καί συνεχίζει νά συμβαίνει στίς ἡμέρες μας (ἐθνοκαθάρσεις, μή ἀνοχή ἔναντι μειονοτήτων, ξενοφοβία, τήν ὑποδούλωση καί τήν ἐργαλειοποίηση τῆς γυναίκας κυρίως στήν Ἀφρική ).

 Γι’ αὐτό καί καθῆκον ὅλων μας εἶναι νά ἐκτιμήσουμε, νά εἴμαστε εὐγνώμονες καί νά προστατεύουμε τίς θεόσδοτες διαφορετικότητες, διατρανώνοντας ὅτι κάθε σκόπιμος ἀποκλεισμός καί διάκριση πού βασίζονται σέ αὐτές δέν ἔχει χριστιανικό καί θεολογικό ὑπόβαθρο.

 

 

Subscribe to Email