Ο πρώην Αμερικής Σπυρίδων

Οι εποχές και οι καιροί αλλάζουν, οι ποιμενάρχες διαδέχονται αλλήλους, και μαζί τους αλλάζουν ίσως και οι μέθοδοι, οι τρόποι και τα μέσα που μετέρχεται η Εκκλησία κατά την επιτέλεση του θείου έργου της, όμως ο σκοπός της είναι και παραμένει, σταθερά κι αμετακίνητα δια των αιώνων, πάντοτε ο ίδιος: η σωτηρία του ανθρώπου, η εξασφάλιση δηλαδή και παροχή της δυνατότητας να πραγματοποιηθεί η ανθρώπινη ύπαρξη ως γεγονός κοινωνίας και σχέσεως με το Θεό, κι όχι να πραγματοποιηθεί από μόνη της, καθ’ εαυτήν, αντλώντας υπαρκτικές δυνάμεις από τον εαυτό της, από την κτιστή της φύση και μόνο ̇ βραχυλογείς η δυνατότητα της πραγματοποίησης της ζωής ως αγάπης και κοινωνίας.

Subscribe to Email