Ἀλέξη Χωμιακώφ

Κανείς δέν σώζεται μόνος.  Σώζεται μέσα στήν Ἐκκλησία, ὡς μέλος Της, καί σέ ἑνότητα μέ ὅλα τά ἄλλα μέλη Της.  Ἐάν κάποιος πιστεύει, βρίσκεται σέ ἑνότητα πίστεως˙ ἐάν ἀγαπᾶ, βρίσκεται σέ ἑνότητα ἀγάπης˙ ἄν προσεύχεται, βρίσκεται σέ ἑνότητα προσευχῆς.

Subscribe to Email