Μητροπολίτη Κάλλιστου Ware

Συχνά νομίζουμε ὅτι ἡ σχέση τοῦ πνευματικοῦ παι­διοῦ μέ τόν πνευματικό πατέρα ἀπαιτεῖ τό πρῶτο νά ὑπακούει πάντοτε στόν δεύτερο. Στήν πραγματικό­τητα, ἡ ἀρχή αὐτή ἀποτελεῖ οὐσιῶδες μέρος τῆς μονα­χικῆς ζωῆς. Ὁ μοναχός ὑπόσχεται νά κάνει ὑπακοή, νά κάνει ὁτιδήποτε ἀπαιτεῖ ὁ πνευματικός πατέρας του. Ἕνας ἐνοριακός ἱερέας δέν μπορεῖ νά ἐπιβάλει ἕνα τέτοιο πρότυπο στούς λαϊκούς καί δέν μπορεῖ νά δι­εκδικήσει γιά τόν ἑαυτό του τό δικαίωμα νά δίνει αὐ­θαίρετες ἐντολές. Θά πρέπει νά αἰσθάνεται εὐτυχής, ἄν μπορεῖ νά ἐφαρμόζει τούς ἐκκλησιαστικούς κανό­νες προσανατολίζοντας τή ζωή τῶν ἐνοριτῶν του καί βοηθώντας τους στούς ἐσωτερικούς ἀγῶνες τους.

Ἡ σχέση ἀνάμεσα στόν γέροντα καί στό πνευμα­τικό τέκνο δέν εἶναι μονόπλευ­ρη, ἀλλά ἀμοιβαία. Ὅπως ὁ γέροντας δίνει τή δυνατότητα στούς μαθητές νά δοῦν τόν ἑαυτό τους ὅπως πραγματικά εἶναι, ἔτσι καί οἱ μαθητές ἀποκαλύπτουν στόν γέροντα τόν ἑαυτό του. Στίς περισσότερες περιπτώσεις, ἐκεῖνος πού καλεῖται νά γίνει γέ­ροντας δέν τό ἀντιλαμβάνεται μέχρις ὅτου οἱ ἄλλοι τόν πλη­σιάσουν καί ἐπιμείνουν νά μποῦν ὑπό τήν καθοδήγησή του. Ἡ ἀμοιβαιότητα αὐτή συνεχίζεται καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς σχέ­σης ἀνάμεσα στούς δυό. Ὁ πνευματικός πατέρας δέν διαθέτει κάποιο ἐξαντλητικό πρόγραμμα, πού ἔχει ὑποστεῖ ἐπεξεργα­σία ἐκ τῶν προτέρων καί ἐπιβάλλεται στόν καθένα μέ τόν ἴδιο τρόπο. Ἀντιθέτως, ἄν εἶναι ἀληθινός γέροντας, διαθέτει γιά τόν καθένα διαφορετικό λόγο· δέν προχωρεῖ ἐπί τῇ βάσει ἀφηρη­μένων κανόνων, ἀλλά συγκεκριμένων ἀνθρώπινων καταστά­σεων. Εἰσέρχεται μαζί μέ τόν μαθητή του στή συγκεκριμένη κα­τάσταση, χωρίς νά γνωρίζουν ἐκ τῶν προτέρων ποιά θά εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἔκβαση, ἀλλά περιμένοντας ὁ καθένας τόν φωτισμό τοῦ Πνεύματος. Καί οἱ δυό, πνευματικός πατέρας καί μαθη­τής, μαθαίνουν κατά τήν πορεία.

Στήν πραγματικότητα, ὡστόσο, ἡ σχέση δέν εἶναι ἀμφί­πλευρη ἀλλά τριγωνική, ἐπειδή μαζί μέ τόν γέροντα καί τόν μαθητή του ὑπάρχει κι ἕνα τρίτο μέλος, ὁ Θεός. Ὁ Κύριός μᾶς εἶπε πώς δέν πρέπει νά καλοῦμε κανέναν «πατέρα», γιατί ἔ­χουμε μόνο ἕναν Πατέρα τόν ἐν Οὐρανοῖς (Ματθ. 13.8-10). Ὁ γέροντας δέν εἶναι κάποιος ἀλάθητος κριτής σ’ ἕνα ἐφετεῖο, ἀλλά συνυπηρέτης τοῦ ζῶντος Θεοῦ· δέν εἶναι τύραννος, ἀλλά ὁ­δηγός καί σύντροφος στό ταξίδι.

Ὁ μόνος ἀληθινός «πνευματι­κός ὁδηγός», μέ ὅλη τή σημασία τῆς λέξης, εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα.

 

Subscribe to Email