Μοναχός Μωυσῆς Ἁγιορείτης

Ἡ Ἀνάσταση δέν ἐξαντλεῖται σέ ἐκείνη τήν ὑπέροχη νύχτα, ἀλλά μακραίνει, βαθαίνει καί μπορεῖ νά βιώνεται καθημερινά, ἐμπειρικά καί στό βάθος τῆς καρδιᾶς. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γιά τόν πιστό καί εὐσυνείδητο χριστιανό εἶναι βίωμα συνεχές ἀπαράμιλλο καί ἀνέκφραστο. Ὁ Χριστός ἀνασταίνεται ἐντός μας. Μᾶς φωτίζει, μᾶς ἐμπνέει, μᾶς κάνει διαφανεῖς, χριστοφόρους καί θεοφόρους. Ἡ θέα τοῦ φωτός δέν τυφλώνει, ἀλλά παραμυθεῖ καί προβληματίζει αἰσιόδοξα.

Subscribe to Email