Μοναχοῦ Μωυσῆ Ἁγιορείτη

Τό μεγαλύτερο θαῦμα δέν εἶναι ἕνας ἄρρωστος νά γίνει καλά καί νά μήν πονᾶ ἀλλά νά παραμένει κάποιος ἀθεράπευτος, νά πονᾶ καί νά χαίρεται ἀληθινά. Νά συμβαίνει δηλαδή τό ἑξῆς φαινομενικά παράδοξο καί ὀξύμωρο: Νά μήν εἶσαι καλά καί νά αἰσθάνεσαι πιό καλά ἀπό τούς πιό καλά. Νά εἶσαι ὑγιής μέσα στήν ἀσθένεια, πλούσιος μέσα στήν ἀπόλυτη φτώχεια, δοξασμένος μέσα στήν ἀδοξία, εὐτυχισμένος μέσα στή δυστυχία.

Subscribe to Email