Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου

Ο λειτουργός του Υψίστου δεν ανήκει εις τον εαυτόν του, αλλά εις τον Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Ο καλός κληρικός είναι ψυχή τε και σώματι αφιερωμένος εις το ευλογημένον έργον του, πάντοτε θυσιαστικός, ευαίσθητος διά τον ανθρώπινον πόνον, πράος και απλούς, ουδέποτε νωθρός ή απαισιόδοξος.

Υπάρχει, ως ανεφέρομεν και παλαιότερον, μία «εικονική ιερωσύνη», η οποία επιθυμεί περισσότερον να φαίνεται παρά να είναι, να επιδεικνύεται παρά να προσφέρη. Αυτή η τάσις ευνοείται σήμερον από την νέαν, λεγομένην «ηλεκτρονικήν τάξιν πραγμάτων», η οποία φαίνεται ότι μεταφέρει το κέντρον της ζωής από την απτήν εις την εικονικήν πραγματικότητα. Δυστυχώς, η γοητεία της τεχνολογίας αλλοιώνει τον τρόπον της χριστιανικής μαρτυρίας μας, συρρικνώνει την προσωπικήν της διάστασιν.

Η αγάπη είναι πάντοτε μία συγκεκριμένη σχέσις με συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι ζώσα συνύπαρξις, συνομιλία, συνεργασία. Δεν ευδοκιμεί ως μία αφηρημένη επικοινωνία εις τον κυβερνοχώρον, ως ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και εικόνων.

Το «αφηρημένον» και «διαδικτυακόν» ψύχει την κοινωνίαν και την αγάπην. Ο διάκονος του Χριστού επιθυμεί παρακλητικώς να συμπεριληφθή εις την «Βίβλον της Βασιλείας», να εγγραφή εις την αιωνίαν μνήμην του Θεού και όχι να καταχωρισθή εις τας «δέλτους της ιστορίας», εις την μνήμην και τον «σκληρόν δίσκον» του ηλεκτρονικού υπολογιστού. Το πεδίον μαρτυρίας του κληρικού είναι ο ναός και όχι τα διάφορα sites”.

 

Subscribe to Email