Μ εμφανίζει τη Μαριάμ, αδελφή του προφήτου Μωϋσή, (βλέπε Έξοδ. κεφ. 15),

Α την προφήτιδα Άννα, μητέρα του Σαμουήλ (Α’ Βασιλ. κεφ. 1),

Ρ την ωραιότατη Ραχήλ (Γένεσ. κεφ. 29),

Ι την ανδρειοτάτη Ιουδήθ (βλ. σχετ. βιβλίο)

Α τη φρονιμότατη Αβιγαία (Α’ Βασιλ. κεφ. 25).

 

Ακόμα, όλα τα γράμματα της λέξεως Μαρία σημειώνουν την εξής σωτηριολογική φράση:

«Μόνη Αύτη Ρύεται Ιού Απαντας Μισοκάλου» (ΜΑΡΙΑΜ).

Άρα συνοψίζοντας:

Μ-αριάμ, για την αγνότητά της,

Ά-ννα (Θεία Χάρη), για την υπομονή της.

Ρ-αχήλ (αμνάδα), για την ομορφιά της,

Ι-ουδήθ, για την ανδρειοφροσύνη & την πίστη της,

Α-βιγαία (πηγή χαράς), για την ταπείνωση & τη σωφροσύνη της,

 

Subscribe to Email