Ἀπό τό Γεροντικό

Ὁ ἀββᾶς Μακάριος ἔλεγε πώς, ὅταν ἦταν νέος, ἐπειδή κάποτε ἔπεσε σέ ἀκηδία, βγῆκε ἔξω ἀπό τό κελλί του, στήν ἔρημο, μέ τόν ἑξῆς λογισμό:
Ὅποιον κι ἄν συναντήσεις, ρώτησέ τον κάτι πού θά σέ ὠφελήσει.
Βρῆκε λοιπόν ἕνα παιδί πού ἔβοσκε βόδια, καί τοῦ λέει:
- Παιδί μου, πεινάω. Τί νά κάνω;
- Ἔ, νά φᾶς! ἀποκρίθηκε ἐκεῖνο.
- Ἔφαγα καί πάλι πεινάω, εἶπε ὁ ἀββᾶς.
- Νά ξαναφᾶς, τοῦ λέει τό παιδί.
- Πολλές φορές ἔφαγα, καί ὅμως πεινάω πάλι.
Τότε τό παιδί τόν ρωτάει μέ ἁπλότητα:
- Μήπως εἶσαι γάιδαρος, γέροντα, καί γι᾿ αὐτό θέλεις ὅλο νά τρῷς;
Ὠφελημένος ἀπ᾿ αὐτό ὁ ἀββᾶς, σηκώθηκε κι ἔφυγε.

 

Subscribe to Email