Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου

Ἡ κοινωνία ἔχει ἀνάγκη τῆς ἀστυνομίας γιά νά ἐπιβάλλεται ἡ τάξη καί ἡ ἰσορροπία σέ αὐτήν, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος δυσφορεῖ στήν ἀστυνόμευση τῆς προσωπικῆς του ζωῆς. Δυστυχῶς, ὅμως ἡ ἀστυνόμευση ὁλοένα καί προχωρᾶ στίς ἰδιαίτερες καί ἐσωτερικές περιοχές τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι ἀναγκαστικά ἀπό τήν ἀστυνομία, ἀλλά ἀπό τήν σύγχρονη τεχνολογία.

Ὅλοι τό ξέρουμε ὅτι τά τηλέφωνα, κινητά καί σταθερά, τελοῦν ὑπό παρακολούθηση γιά τήν κοινωνική καί ἐθνική ἀσφάλεια. Ἐπίσης, ἀκούγονται διάφορες φωνές γιά τά τσίπς πού μπαίνουν παντοῦ, ἀκόμη καί στίς ταυτότητες.

Ὅμως, ἡ ἀστυνόμευση γίνεται μέ τρόπους πού δέν τούς ὑποπτευόμαστε, ἀφοῦ τά κινητά «ἔξυπνα» τηλέφωνα προσδιορίζουν τουλάχιστον τόν τόπο τῆς διαμονῆς μας, καί τό GPS πού χρησιμοποιοῦμε γιά τήν πορεία μας πρός τόν ἀκριβῆ προορισμό, μᾶς παρακολουθεῖ μέ ἀκρίβεια.

Πρόσφατα διάβασα μιά συνέντευξη τοῦ Μάθιου Γκρίφιν, πού ἔδωσε στήν Νατάσα Μπατέα (ΤΑ ΝΕΑ, Σαββατοκυρίακο 30-31 Μαρτίου 2024), ὁ ὁποῖος «συνεργάζεται μέ κυβερνήσεις καί μεγάλες ἐπιχειρήσεις προετοιμάζοντας τό μέλλον», γιά τό θέμα τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης. Μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρθηκε καί στό θέμα πού θίγουμε ἐδῶ.

Στήν ἐρώτηση τῆς δημοσιογράφου «σέ κάποια χρόνια ἡ τεχνητή νοημοσύνη θά εἶναι παντοῦ;», ἀπάντησε μέ εἰλικρίνεια.

«Εἶναι ἤδη παντοῦ. Αὐτή ἡ συνέντευξη πού κάνουμε τώρα καταγράφεται ἀπό τά zoom πού χρησιμοποιοῦμε, προκειμένου νά ἀναλυθεῖ τό περιεχόμενό της καί νά βοηθήσει στήν ἐκπαίδευση τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης τῆς ἑταιρείας. Ἡ Google χρησιμοποιεῖ τεχνητή νοημοσύνη γιά τά ἀποτελέσματα ἀναζήτησης. Ὅταν πηγαίνετε στά καταστήματα σᾶς παρακολουθοῦν κάμερες ἀσφαλείας πού χρησιμοποιοῦν τεχνητή νοημοσύνη καί μηχανική ὅραση γιά νά καταλάβουν πού πηγαίνετε, τί κοιτᾶτε, τί σᾶς ἐνδιαφέρει, νά δώσει ἰδέες γιά τήν ἐκ νέου διαμόρφωση τοῦ καταστήματος. Ὅταν κάνετε online κρατήσεις, ἡ τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεῖ νά καταλάβει ποιός εἶστε».

Στό ἑπόμενο σχόλιο τῆς δημοσιογράφου «ἄρα στήν πραγματικότητα, ἀποχαιρετοῦμε τά «προσωπικά δεδομένα», ἀπάντησε:

«Τό Faceebook διαθέτει πάνω ἀπό 5.000 δεδομένα γιά τούς περισσότερους χρῆστες. Πάρτε γιά παράδειγμα αὐτή τήν κλήση zoom. Ἄν εἶχα τεχνητή νοημοσύνη καί κάμερα, θά μποροῦσα νά καταλάβω ἀπό ποιά χώρα εἶσαι, τήν ἐθνικότητα, τό ἐπίπεδο ἐκπαίδευσης, ἐάν πῆγες σέ ἰδιωτικό ἤ δημόσιο σχολεῖο, ἄν ἔχεις ζήσει σέ ἄλλη χώρα ἀπό τόν τρόπο πού μιλᾶς, ἄν ἔχεις ἄνοια ἤ κατάθλιψη ἀπό τίς λέξεις πού χρησιμοποιεῖς, ἀπό τόν τόνο τῆς φωνῆς σου, ἀπό τήν στάση τοῦ σώματος. Ξέρω πού βρίσκεσαι ἀπό τό GPS, ἄν ἔχεις γενετικές ἐγγενεῖς παθήσεις, ἄν λές ψέματα ἀπό τόν ἀμφιβληστροειδῆ τῶν ματιῶν σου, ἄν ἔχεις πάθηση δέρματος ἀπό τίς λάμψεις στό πρόσωπό σου. Ξέρω ἀπό ποῦ ψωνίζεις ἐπειδή ἡ τεχνητἠ νοημοσύνη μπορεῖ νά ἐντοπίσει τά ροῦχα πού φορᾶς. Ὅλα αὐτά μόνο ἀπό μιά κλήση. Καί μετά μπορεῖ νά τά συνδυάσει ὅλα καί ἔχω πολλά δεδομένα γιά ἐσένα».

Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἀστυνόμευση τῶν «προσωπικῶν δεδομένων» εἶναι δεδομένη. Ἐφ’ ὅσον ὅλοι χρησιμοποιοῦμε τά σύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας καί κινούμαστε στήν κοινωνία ἡ ὁποία ἐλέγχεται ἀπό τήν σύγχρονη τεχνολογία, σημαίνει ὅτι ἀνταλλάσσουμε τήν ἀσφάλεια τῶν κινήσεών μας μέ τήν ἀστυνόμευση τῶν προσωπικῶν δεδομένων μας.

Ἔτσι, εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νά διατηροῦμε τήν εὐθύτητα τῆς καθαρῆς καρδιᾶς, τήν καθαρότητα τῶν λογισμῶν μας, νά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, γιά νά μή φοβόμαστε τήν «ἀστυνόμευση». Ὅλα τά σύγχρονα δεδομένα τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης καί γενικά τῆς ὑψηλῆς τεχνολογίας μποροῦν νά ἐλέγχουν τίς σκέψεις μας, τίς πράξεις μας, τίς κινήσεις μας, ἀλλά δέν μποροῦν νά ἐλέγξουν τήν καθαρή καρδιά μας, ὅταν ἐκεῖ κατοικεῖ ὁ Χριστός, γιατί «μείζων ἐστίν ὁ ἐν ὑμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (Α΄ Ἰω. δ΄, 4).

Subscribe to Email