Μάρως Βαμβουνάκη

Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα βασανιστήρια πού ἔχει ἀνακαλύψει ὁ ἄνθρωπος, προκειμένου νά δυναστεύει καί νά ἐκμεταλλεύεται τό συνάνθρωπό του, εἶναι νά τοῦ ἐμπνέει ἐνοχές. Δέν ξέρω ἄν εἶναι τό προπατορικό ἁμάρτημα πού μᾶς κάνει τόσο εὐάλωτους στό νά τίς ἀποδεχόμαστε, ξέρω ὅμως πώς ἡ δύναμή τους εἶναι πανούργα καί ἀκατάβλητη ἰδίως στίς παιδικές ψυχές, στή μαλακή παιδική καρδιά πού θά κουβαλᾶμε κατόπιν ἰσόβια εὐάλωτη.

Subscribe to Email