Περάσαμε τή ζωή μας

μαζεύοντας πληροφορίες.

Στό τέλος

χάσαμε τή γνώση τ’ οὐρανοῦ.

Νίκος Ἀρβανίτης

Subscribe to Email