Βασίλη Κλεόπα

Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας ἀνῆκε στόν κύκλο τῶν ἑβδομήντα μαθητῶν τοῦ Κυρίου. Τό πραγματικό του ὄνομα ἦταν Ἰωσήφ ἤ Ἰωσῆς. Ὅπως ἀναφέρεται στίς Πράξεις, ἦταν «Λευΐτης, Κύπριος τῷ γένει» (Πράξ.4,36) καί καταγόταν ἀπό τή Σαλαμίνα. Ὑπῆρξε ἀπό τίς σημαντικότερες μορφές τῆς πρώτης ἐκκλησίας. 

Ὁ Βαρνάβας ἦταν ἀπό τούς πρώτους οἱ ὁποῖοι ἀκολούθησαν τό Χριστό. Φαίνεται ὅτι μεταστράφηκε μετά τή θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ στήν προβατική κολυμβήθρα, σύμφωνα μέ τό Ἐγκώμιο γιά τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα τοῦ κύπριου μοναχοῦ Ἀλέξανδρου

Οἱ Ἀπόστολοι τόν ὀνόμασαν Βαρνάβα, πού σημαίνει Υἱός Παρακλήσεως. Τό ὄνομα αὐτό ἐκφράζει κάποιον ὁ ὁποῖος παρακαλεῖ. Καί αὐτός συνήθως εἶναι προφήτης. Ὁ προφήτης ἔχει τό χάρισμα νά διδάσκει καί νά προτρέπει πρός οἰκοδομή. Καί αὐτό ἀκριβῶς ἔκανε καί ὁ Βαρνάβας, «παρεκάλει» τούς νεοφώτιστους στήν Ἀντιόχεια καί τούς προέτρεπε τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ» (Πράξ.11,26). Ἀπό τήν ἄλλη, ἡ πώληση τοῦ χωραφιοῦ πού εἶχε καί ἡ προσφορά τῶν χρημάτων στούς Ἀποστόλους, γιά ἀνακούφιση τῶν φτωχῶν καί ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῆς χριστιανικῆς κοινότητας τῶν Ἱεροσολύμων, ἦταν ὄντως πράξη παρακλήσεως.

Σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τόσο μεγάλη ἦταν ἡ διάκρισή του, πού μποροῦσε νά ἦταν ἕνας ἐκ τῶν δυό ὑποψηφίων γιά ἀντικατάσταση τοῦ Ἰούδα.  Ἐπισφράγισμα τῆς ἀναγνώρισης τοῦ Βαρνάβα ἀπό τήν πρώτη Ἐκκλησία, ἦταν ἡ πρόταξη τοῦ ὀνόματός του ὡς ἀπεσταλμένου τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου πρός τούς ἐξ Ἐθνῶν χριστιανούς τῆς Ἀντιόχειας.

Μετά τό λιθοβολισμό τοῦ Στεφάνου καί τό διωγμό τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν τῶν Ἱεροσολύμων, αὐτός φαίνεται νά παρέμεινε ἐκεῖ καί μάλιστα, τόσο οἱ Ἀπόστολοι ὅσο καί οἱ ὑπόλοιποι εἶχαν ἐμπιστοσύνη στήν κρίση καί τό λόγο του. Ἡ προσπέλαση κάποιου στό στενό κύκλο τῶν δώδεκα μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἡ ἡγεσία τῆς κοινότητας τῶν Ἱεροσολύμων, γινόταν μόνο διά μέσου τοῦ Βαρνάβα. Καί αὐτό τό βλέπουμε στήν περίπτωση τοῦ Παύλου. Αὐτός παρουσίασε καί ἐγγυήθηκε τή μεταστροφή τοῦ Σαύλου. Καί σ’ αὐτόν ὀφείλει πολλά ἡ Ἐκκλησία γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ Παύλου, τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν.

Ὁ Βαρνάβας καί ὁ Παῦλος κήρυξαν μαζί, ἀρχικά, τό εὐαγγέλιο στά Ἔθνη ξεκινώντας ἀπό τήν Κύπρο. Στήν πρώτη περιοδεία τους, φθάνοντας στή Σαλαμίνα κατέληξαν στήν Πάφο, ὅπου κατάφεραν νά μεταστρέψουν τό Ρωμαῖο διοικητή τῆς Κύπρου.

Μετά ἀπό λίγα χρόνια, ἐπέστρεψε στήν Κύπρο μέ τό Μάρκο, ὅπου συλλαμβάνεται ἀπό τούς Ἰουδαίους  στή Σαλαμίνα καί λιθοβολεῖται τό βράδυ ἔξω ἀπό τήν πόλη. Θεωρεῖται ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί  ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 11 Ἰουνίου.

.  

 

 

Subscribe to Email