Άρχιμανδρίτη Ἰσαάκ Μαχαιριώτη

Ἡ Χριστιανική ζωή εἶναι ζωή ἁγιότητας καί ἡ μίμηση τῶν ἁγίων εἶναι μίμηση καί κοινωνία τῆς ἁγιότητάς τους. Ἅγιος ἀπό τή φύση του εἶναι μόνο ὁ Θεός. Ἅγιοι ὅμως γίνονται καί οἱ ἄνθρωποι ὅταν μετέχουν στήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ἡ μετοχή τοῦ ἀνθρώπου στήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ φανερώνεται στόν κόσμο μέ τήν ἠθική προκοπή καί τελειότητά του.

 Ἅγιος κατά τά ἁγιογραφικά κείμενα καί τήν παράδοση τῆς ἐκκλησίας μας εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ξεχώρισε τόν ἑαυτό του ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό τόν κόσμο καί ἀφιερώθηκε «ψυχή τε καί σώματι» στό Θεό. Εἶναι ἐκεῖνος πού ἀγωνίστηκε σέ τούτη τή ζωή γιά νά ἐφαρμόσει τό εὐαγγέλιο μέ πιστότητα καί ἀκρίβεια στήν ζωή του.

Οἱ ἅγιοι ἦταν ἄνθρωποι σάν καί μᾶς, πού ἀγάπησαν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ρύθμισαν τήν συμπεριφορά τους πρός τούς ἀνθρώπους καί τήν ἄλογη κτίση σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ξεχώρισαν στό νοῦ τους τά νοήματα τῶν πραγμάτων ἀπό τά πάθη πού συννεφίαζαν τόν ἐσωτερικό οὐρανό τῆς καρδιᾶς τους. Ἀπόκτησαν ἔτσι ἁπλό ὀφθαλμό καί καθαρή καρδιά στήν ὁποία ἀποκαλύφθηκε ὁ Θεός καί χάρισε σ’ αὐτούς τήν ἐμπειρία τῆς γνώσης Του.

Γι’ αὐτό οἱ ἅγιοι τῆς ἐκκλησίας μας εἶναι «πηγή θεολογίας».

Subscribe to Email