π. Γεωργίου Κόρτα

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος εἶναι ἀναμφίβολα ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Γιά τούς Ἀρμενίους θεωρεῖται  «φωτιστής», ἀφοῦ αὐτός τούς ἔβγαλε ἀπό τά σκοτάδια τῆς εἰδωλολατρίας καί τούς ὁδήγησε στό Φῶς τό ἀληθινό, τό Χριστιανισμό.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἔζησε στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ (284-305), τοῦ μεγαλύτερου διώκτη τῶν Χριστιανῶν. Ἔμεινε ὀρφανός ἀπό μικρός, ἀφοῦ οἱ Ἀρμένιοι σατράπες ἔσφαξαν τήν οἰκογένειά του, γιατί ὁ πατέρας του, Ἀνάκ, εἶχε δολοφονήσει  τόν βασιλιά τους.

Κατέφυγε στήν Καππαδοκία, ὅπου ἀσπάστηκε τό Χριστιανισμό. Μέ τήν ἐπιστροφή στό θρόνο τοῦ ἐξόριστου πρίγκιπα Τιριδάτη, ἐπέστρεψε καί αὐτός στό παλάτι, μιάς καί ἦταν πολύ καλοί φίλοι. Μέ τήν ὁμολογία του, ὅτι ἦταν Χριστιανός, ξεκίνησαν φρικτά βασανιστήρια. Ὅταν ἔμαθε ὁ βασιλιάς ὅτι ὁ πατέρας τοῦ Γρηγόριου ἦταν αὐτός πού εἶχε δολοφονήσει τόν πατέρα του, τόν ἔριξε σ’ ἕνα λάκκο μέ δηλητηριώδη ἑρπετά.

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἔζησε γιά 15 χρόνια στό πηγάδι αὐτό. Καί ὅταν, μετά ἀπό ὅραμα τῆς ἀδελφῆς τοῦ βασιλιᾶ (ὁ ὁποῖος εἶχε δαιμονιστεῖ), βγάλανε τόν Ἅγιο ἀπό τό πηγάδι, ὁ βασιλιάς θεραπεύτηκε καί ἀσπάστηκε μέ τή σειρά του τό Χριστιανισμό.

Ἀκολούθως, ὁ ἅγιος χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Ἀρμενίας καί ξεκίνησε τό πλούσιο ἱεραποστολικό του ἔργο. Διακρινόταν γιά τίς ἀρετές του, τήν ἀκλόνητη πίστη του στό Θεό καί τήν ἱεραποστολική του θέρμη. Σέ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε μέ τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ἐνάρετη ζωή του νά βγάλει τή μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἀρμενικοῦ λαοῦ ἀπό τό βυθό τῆς εἰδωλολατρικῆς ἄγνοιας στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Καταληκτικά, ὁ Θεός μέσα σέ ἀντίξοες συνθῆκες, ἀναδεικνύει φωτισμένους καί ἅγιους ἀνθρώπους, γιά νά ἐνθαρρύνουν καί νά ὁδηγήσουν τό λαό στό δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου. Ἔτσι καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, μέ τήν ἀκλόνητη πίστη του, τήν ἐνάρετη ζωή του, ὑπῆρξε ὁ οὐσιαστικός ἱδρυτής τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας  καί ὁ μεγάλος φωτιστής τοῦ λαοῦ της,  γι’ αὐτό τιμᾶται ὑπερβαλλόντως ἀπό τούς Ἀρμενίους. Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 30ην Σεπτεμβρίου.  

 

 

Subscribe to Email