π. Χριστόδουλου Χριστοδούλου

Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἰούδας ἦταν ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου, τοῦ Ἰωσήφ καί τοῦ Σίμωνος, ἦταν δηλαδή γιός τοῦ Ἰωσήφ ἀπό τόν πρῶτο γάμο του. Ἀποκαλοῦνταν γιά τόν λόγο αὐτό «ἀδελφός» τοῦ Κυρίου1. Συναριθμούμενος μεταξύ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων, ἀκολούθησε τό Χριστό κατά τό κήρυγμά Του στήν Γαλιλαία καί Ἰουδαία. Μετά τήν Πεντηκοστή, ἔχοντας λάβει τό Ἅγιον Πνεῦμα καί κινούμενος ἀπό θεῖο ζῆλο, ὁ Ἰούδας κήρυξε τό Εὐαγγέλιο μέχρι τή Μεσοποταμία. Φώτισε τίς ψυχές μέ τόν λόγο του καί ἐπιτέλεσε θαύματα μέ τήν προσευχή του, γιά νά δώσει μαρτυρία ὅτι πράγματι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἦταν μαζί του. Συνέχισε τίς περιοδεῖες του μέχρι τήν Ἀρμενία καί, φθάνοντας στό ὄρος Ἀραράτ, ἀπαγχονίσθηκε καί τοξεύθηκε ἀπό τούς εἰδωλολάτρες, κερδίζοντας τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Στήν Ἐπιστολή του, ἡ ὁποία πολύ νωρίς συμπεριλήφθηκε μεταξύ τῶν κανονικῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἰούδας στιγματίζει τούς ψευδοδιδασκάλους καί τούς αἱρετικούς πού λάμβαναν μέρος στίς συνάξεις τῶν χριστιανῶν γιά νά διαδίδουν τίς πλάνες τους. Ἡ ἔκλυτη διαγωγή τους ἦταν ἡ καλύτερη ἀπόδειξη τῆς πλάνης τους καί ὁ Ἀπόστολος, ἀναγγέλλοντας ὅτι θά τιμωρηθοῦν ἀπό τό Θεό, συνιστᾶ στούς πιστούς νά αντιστέκονται στερεωμένοι στήν ἀληθινή Πίστη ὅπως τούς παραδόθηκε ἀπό τούς Ἀποστόλους. Οἰκοδομημένοι μέ τόν τρόπο αὐτό, προσευχόμενοι ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καί διαφυλάσσοντας τήν ἀγάπη, οἱ χριστιανοί θά μπορέσουν, ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, νά λάβουν τήν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τήν αἰώνια ζωή.

Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν ἅγιον Ἰούδα στίς 19 Ἰουνίου.

Φέτος, ἔνεκα τοῦ ότι ἡ μνήμη του συμπίπτει μέ τό Ψυχοσάββατο, μετατίθεται τήν προηγούμενη, δηλαδή στίς 18 Ἰουνίου.

Παρεκκλήσιο πρός τιμή τοῦ ἁγίου Ἰούδα τοῦ Θαδδαίου ὑπάρχει στόν περίβολο τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Σάββα στα Λειβάδια. 

 

  1. Ὁ ἅγιος Λουκᾶς (6, 6) τόν ἀναφέρει μεταξύ τῶν Δώδεκα, ὡς «Ἰούδαν Ἰακώβου», ἐνῶ ὁ ἅγιος Ματθαῖος (10, 3) ὀνομάζει στήν θέση του τόν Θαδδαῖο καί φαίνεται νά τόν διακρίνει ἀπό τόν Ἰούδα τόν «ἀδελφό τοῦ Κυρίου». Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού μερικές φορές συγχέεται μέ τόν Ἀπόστολο Θαδδαῖο [21 Αὐγ.] πού κήρυξε τό Εὐαγγέλιο στήν Ἔδεσσα.
Subscribe to Email