Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ὁ Ἀθανάσιος γεννήθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια τό ἔτος 296 καί ἀπό παιδί ἀκόμα ἔκλινε πρός τήν πνευματική ζωή. Ὅταν πιά ἔγινε διάκονος τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας Ἀλεξάνδρου, τόν ἀκολούθησε στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (Νίκαια, 325). Σέ αὐτή τή Σύνοδο ὁ Ἀθανάσιος ἔγινε γνωστός γιά τήν γνώση του τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί τήν ἀφοσίωση καί τόν ἔνθερμο ζῆλο του. Συνέβαλε τά μέγιστα στήν καταπολέμηση τῆς αἵρεσης τοῦ Ἀρείου καί στήν ἐνδυνάμωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἔγραψε τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, τό ὁποῖο υἱοθετήθηκε ἀπό τήν Οἰκουμενική Σύνοδο.

Μετά ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὁ Ἀθανάσιος ἐξελέγη ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας. Ἐπί σαράντα χρόνια διακόνησε τόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο, ἀλλά μέ μεγάλα διαλείμματα κατ’ ἀνάγκη, ἐπειδή διωκόταν ἀπό τούς αἱρετικούς σχεδόν σέ ὅλη τή ζωή του. Ἀπό τούς ἀσεβεῖς αὐτοκράτορες, ἐκεῖνοι πού τόν καταδίωξαν περισσότερο ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος, ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης καί ὁ Οὐάλης· ἀπό τούς ἐπισκόπους, ὁ Εὐσέβειος Νικομηδείας καί ἄλλοι πολλοί· ἀπό τούς αἱρετικούς, ὁ Ἄρειος καί οἱ ἀκόλουθοί του. Ὁ Ἀθανάσιος ἀναγκάστηκε νά κρυφτεῖ ἀπό τούς διῶκτες του σέ πάμπολλες περιστάσεις: κάποτε σέ ἕνα πηγάδι, ἄλλοτε σέ τάφο καί ἀρκετές φορές σέ σπίτια χριστιανῶν ἤ στίς ἐρήμους. Δυό φορές ἀναγκάστηκε νά διαφύγει στή Ρώμη. Ἔζησε εἰρηνικά μόνο γιά λίγο πρίν ἀπό τό θάνατό του, ὡς καλός ποιμένας στό καλό ποίμνιό του, πού ἀληθινά τόν ἀγαποῦσε.

Ἐλάχιστοι ἅγιοι διαβλήθηκαν τόσο ἐγκληματικά καί καταδιώχθηκαν τόσο ἀνηλεῶς, ὅσο ὁ ἅγιος καί Μέγας Ἀθανάσιος. Ἡ μεγαλειώδης ψυχή του ὑπέμεινε τά πάντα καρτερικά, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί στό τέλος ἀναδύθηκε νικηφόρα μέσα ἀπ’ ὄλον τόν μακρόχρονο καί μαρτυρικό ἀγώνα.

Γιά παράκληση, συμβουλές καί ἠθική ὑποστήριξη ὁ Ἀθανάσιος ἐπισκεπτόταν συχνά τόν Μεγάλο Ἀντώνιο, τόν ὁποῖο σεβόταν ὡς πνευματικό του πατέρα. Ὁ Ἀθανάσιος, ὁ ἄνθρωπος πού διαμόρφωσε τή μεγαλύτερη ἀπ’ ὅλες τίς ἀλήθειες- τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος- ἔπρεπε πολλά νά ὑποφέρει γι’ αὐτήν τήν ἀλήθεια· μέχρι τό 373, ἔτος τῆς ἐκδημίας του, ὁπότε ὁ Κύριος τόν ἀνάπαυσε στή Βασιλεία Του, τιμώντας τον ὡς ἀληθινό καί πιστό δοῦλο Του.

 

 

Subscribe to Email