Ἄριστου Θουκυδίδη

          Ὁ  Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μαζί μέ τόν ἀδελφό του Ἰάκωβο καί τόν Ἀπόστολο Πέτρο ἀνῆκαν στό στενότερο κύκλο τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ.           Καταγόταν ἀπό τή Βηθσαϊδά. Ὑπῆρξε πρῶτα μαθητής τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ. Στήν κλήση τοῦ Χριστοῦ νά τόν ἀκολουθήσουν καί νά γίνουν ἁλιεῖς ἀνθρώπων, ὁ Ἰωάννης μαζί μέ τόν ἀδελφό του Ἰάκωβο, πού ἦταν ἁλιεῖς,  καί  ἄλλους  μαθητές τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ, ἀκολούθησαν τόν Κύριο.

          Ἔδειχνε μεγάλη ἀφοσίωση καί ἀγάπη στό Χριστό, γι’ αὐτό καί ἀγαπήθηκε ἰδιαίτερα ἀπό τόν Κύριο, ἀφοῦ καί στό Εὐαγγέλιό του ἀναφέρεται ὡς «ὁ μαθητής ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς». Παρίσταται στή Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ στό Θαβώρειο Ὄρος καί στή Σταύρωση τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐμπιστεύεται τή μητέρα του. Μετά τήν κοίμηση τῆς Θεοτόκου, μέ τό μαθητή του Πρόχορο  ἐπορεύθη νά κηρύξη τόν Χριστό στήν Μικρά Ἀσία.

          Ἐξαιτίας τῶν θαυμαστῶν γεγονότων πού ἐπιτελοῦσε, ὁ αὐτοκράτορας Δομιτιανός τό 82μΧ, ἀφοῦ τούς βασάνισε, αὐτόν καί τόν Πρόχορο, τούς ἐξώρισε στήν Πάτμο. Τό 98 μΧ ὁ Τραϊανός ἀνακάλεσε τήν ἐξορία του καί ἐπέστρεψε στήν Ἔφεσο. 

          Τό Εὐαγγέλιο ὁ Ἰωάννης, κατά τόν Κλημη Ἀλεξανδρέα, τό ἔγραψε τελευταῖο ἀπό ὅλους τούς Εὐαγγελιστές, γι’ αὐτό καί τούς συμπληρώνει. Ἐπειδή τό περιεχόμενο τοῦ Εὐαγγελίου του εἶναι ψηλό καί θεολογικό, ὀνομάσθηκε καί θεολόγος.

          Ἡ Ἀποκάλυψη  γράφτηκε ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη, σύμφωνα καί μέ τόν Ἰουστίνο, τό 95μ.Χ.  στήν Πάτμο μετά τίς ἀποκαλύψεις πού εἶχε ἀπό τό Θεό μέσῳ ὁραμάτων  στό σπήλαιο τῆς Ἀποκάλυψης. Σκοπός τοῦ βιβλίου εἶναι νά ὁδηγήσει σέ μετάνοια τούς πιστούς  καί νά ἐνδυναμώσει τήν πίστη τους.

          Στίς τρεῖς Καθολικές  Ἐπιστολές του προβάλλεται ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός Λόγος καί διαλαλεῖται ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς ἀγάπης.

          Κοιμήθηκε μέ φυσικό θάνατο σέ βαθιά γηράματα καί τόν ἔθαψαν οἱ μαθητές του σέ τάφο σχήματος σταυροῦ, ἔξω ἀπό τήν πόλη, ὅπως τούς ὑπόδειξε ὁ ἴδιος. Πολλοί ἀδελφοί ἔτρεξαν νά προσκυνήσουν τό σκήνωμά του, ἀλλά, ὅταν ἔσκαψαν τόν τάφο  του, δέν βρῆκαν τίποτε.

          Ἔτσι, ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δέχεται ὅτι στόν ἀγαπημένο μαθητή τοῦ Κυρίου συνέβη ὅ,τι καί μέ τήν Παναγία μητέρα του. Δηλαδή ὁ Ἰωάννης ναί μέν πέθανε καί ἐτάφη ἀλλά μετά τρεῖς ἡμέρες ἀναστήθηκε καί μετέστη στήν αἰώνια Ζωή. Τό γεγονός αὐτό τῆς μετάστασης τό γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας στίς 26 Σεπτεμβρίου.

 

 

 

 

 

Subscribe to Email