Σύ μου σκέπη εἰ καί ρύστις, Σύ μου εἶ παραμυθία

Σύ ἀντίληψίς μου πέλεις, Σύ ἐλπίς καί προστασία.

Σύ ἐνίσχυσον μέ, Κόρη, ἐν τῇ πάλῃ, ἐν σταδίῳ.

Σύ μου εἰ, Παρθενομῆτορ, καύχημά μου ἐν τῷ βίῳ.

Σύ μέ δεῖξον νικηφόρον, Σύ μέ δεῖξον στεφανίτην.

Ω θεία Ἀγάπη, ἐλθέ ἱκετεύω ἐξ ὅλης ψυχῆς μου καί μέσης καρδίας…

Καί ἔρωτα θεῖον, ὤ θεία Ἀγάπη, Θερμῶς ἱκετεύω τῷ δούλῳ Σου δός μοι.

Subscribe to Email