Κύριε, δέν γνωρίζω τί ὀφείλω νά ζητήσω παρά Σοῦ. Σύ μέ ἀγαπᾶς πλέον ἤ ὅσον ἐγώ αὐτός ἀγαπῶ ἐμαυτόν. Δός τῷ δούλῳ Σου ὅ,τι ἐγώ δέν γνωρίζω νά ζητήσω παρά Σοῦ. Δέν τολμῶ νά ζητήσω παρά Σοῦ οὔτε σταυρόν οὔτε παραμυθίαν. Μόνον παρίσταμαι πρό Σοῦ. Ἡ καρδία μου εἶναι ἀνοικτή εἰς Σέ. Σύ βλέπεις τάς ἀνάγκας μου, τάς ὁποίας ἐγώ δέν γνωρίζω. Ἴδε καί ποίησον κατά τό ἔλεός Σου. Πλῆξόν με καί θεράπευσον, κατάρριψον καί ἀνύψωσον. Μή γνωρίζων τάς βουλάς Σου, σιγῶ ἐνώπιόν Σου. Παραδίδομαί Σοι. Δέν ἔχω ἄλλην ἐπιθυμίαν ἐκτός τῆς ἐπιθυμίας νά ἐκπληρῶ τό θέλημά Σου τό Ἅγιον. Δίδαξόν με νά προσεύχωμαι. Σύ αὐτός ἐν ἐμοί προσεύχου.

Μετάφραση

Κύριε, δέν γνωρίζω τί νά ζητήσω ἀπό σένα.

Ἐσύ μέ ἀγαπᾶς παραπάνω ἀπ’ ὅ,τι ἐγώ τόν ἑαυτό μου.

Δῶσε μου ὁτιδήποτε μοῦ χρειάζεται πού δέν τό ξέρω γιά νά σοῦ τό ζητήσω.

Δέν τολμῶ νά σοῦ ζητήσω οὔτε σταυρό οὔτε παρηγοριά. Μόνο παρευρίσκομαι μπροστά σου μέ ἀνοικτή καρδιά.

Ἐσύ βλέπεις τίς ἀνάγκες μου πού ἐγώ δέν γνωρίζω. Γι’ αὐτό ἱκανοποίησέ τες σύμφωνα μέ τό ἔλεός Σου.

Ἄν πρέπει νά περάσω δοκιμασίες, νά λυγίσω καί νά πέσω, ἐσύ ἔλα ὡς γιατρός καί θεράπευσέ με καί ἀνύψωσέ με.

Δέν γνωρίζω τό σχέδιό σου, γι’ αὐτό σιωπῶ μπροστά σου καί σοῦ παραδίδομαι.

Δέν ἔχω ἄλλην ἐπιθυμία παρά νά ἐφαρμόζω τό θέλημά Σου τό ἅγιο.

Δίδαξε μέ πῶς νά προσεύχομαι. Ἐσύ ὁ ἴδιος προσεύχου μέσα μου.

Subscribe to Email