Νικολάου Μπερτιάεφ

 Ἄν ἡ μέριμνα διά τήν ἰδικήν μας τροφήν εἶναι συχνά θέμα ὑλικόν, ἡ μέριμνα διά τήν τροφήν τοῦ συνανθρώπου μας εἶναι θέμα καί πνευματικόν.

 

Subscribe to Email